Standardprodukter

Vi kan tilby et bredt spekter av komplette prefabrikerte produkter for vann- og avløpsbehandling. Disse er primært designet for mindre vannmengder og spesielt godt egnet for anvendelser i industri, laboratorium og institusjoner. Mange har moduldesign og kan enkelt tilpasses kapasitetsbehovet. Konseptet er basert på prefabrikerte standardprodukter som gir en gunstig pris og kort leveringstid.

Reservedeler og service

Kaldnes® MBBR

Et sentralt element i Kaldnes® MBBR teknologi er Kaldnes bærere/biomedie. De er utformet for å tilveiebringe et stort beskyttet flateareal for biofilm og optimale betingelser for biologisk aktivitet når de suspenderes i vann.

Kaldnes® MUSLING

Effektiv flotasjon

MUSLING® er et flotasjons­anlegg som er utviklet tidlig på 1980-tallet for rensing av fettholdig avløp fra fiskeforedlings­industrien. Etter mer enn 20 års driftserfaring, er MUSLING® flotasjonsanlegg blitt et begrep som renseanlegg for industrien og kommunale avløp.

MUSLING® separerer kontinuerlig ut partikler fra enhver væskestrøm. Den unike hydrauliske utformingen gir maksimal effektivitet i flotasjonsprosessen.

- et enkelt prinsipp!!

Flotasjon i MUSLING® effektiviseres ved at

væskestrømmen avskiller partikler mot overflaten ved en indre hydraulisk påvirkning av retning og hastighet.

Stor kapasitet

MUSLING®
flotasjonsanlegg kan håndtere en meget stor væskestrøm på et relativt lite areal og volum. Det gir MUSLING®mange fordeler. Overflatehastigheten kan være på hele 15 m/h. og varierer noe avhengig av applikasjonen, men det finnes anlegg i drift som flotterer med over 15 m/h, noe som i utgangspunktet er meget hurtig. Resultatet er effektive, kompakte og kostnadseffektive anlegg.

Actiflo

Forbehandlingsutstyr

Bedre utstyr for forbehandling

Krüger Kaldnes AS har inngått en avtale med Longwood Engineering i England vedr. salg av forbehandlingsutstyr

Escalator innløpssil ble først gang satt i drift i 1993 og har siden da blitt produsert i over 1200 eksemplarer. På Lillehammer RA installerte Krüger Kaldnes i juni 2012 ny Escalator, noe som medførte et betydelig større uttak av ristgods og fiber.

Hullplatesiler er noe det norske VA markedet ønsker og trenger for å oppnå en så god forbehandling som mulig.

Krüger Kaldnes har stor tro på at dette er maskintypen som vil overta for den konvensjonelle trapperisten.

 • Mellom60° til 45°
 • Valgfri bredde
 • Ingen tenner
 • Kan drives uten spylevann
 • Riktig plassert børste
 • Automatiskbørstestramming

Sentrifuger og fortykkermaskiner

Vi leverer sentrifuger fra anerkjente leverandører.

Skraper og omrørere

Pumper

Seepex eksenterskruepumper

Seepex - servicevennlige pumper

Som forhandler av Seepex eksenter skrue pumper i Norge har Krüger Kaldnes festet godt grep rundt et solid og gjennomprøvet produkt. Seepex er uten tvil den ledene, innovative produsenten av slike pumper.

Eksenter skrue pumper benyttes på nærmest alle typer medier.Industri - kommunalt - fiskenæring,det finnes alltid en type Seepex pumpe til formålet.

Som den eneste produsent som har utviklet delt stator og rotor (SCT) ligger Seepex et "hav" foran de andre merkene. Dette har ført til enorm tidsbesparelse på vedlikehold og service - ingen rørdemontering nødvendig - betydelig forlengelse av stator / rotor levetid da stator etterjusteres - kan monteres på eksisterende pumper.

Vi benytter den hovedsakelig i våre avløps -og slamanlegg, det pumpes slamvann, polymer og tørrslam. Vår lange erfaring bekrefter Seepex som den beste eksenter skrue pumpe på markedet.

Kompressorer og blåsemaskiner

Måle –og analyse instrumenter

El-automasjon – produkter og løsninger

Membrananlegg

Problemfri vannbehandling med membranfiltrering

 • Humusfjerning
 • Meget konkurransedyktige priser


 • Enkel installasjon
 • Topp drikkevann i henhold til drikkevannsforskriften
 • Nanofiltrering gir en absolutt barriere mot bakterier og virus
 • Tilpasset norsk overflatevann

Hydrotech filtrering

Over 1.000 trommelfiltere i Norge

 • Kostnadseffektiv teknologi
 • Minimalt plassbehov
 • Fleksibilitet
 • Hardfør, kompakt design
 • Samarbeid og utvikling

Hydrotechs filtre er utviklet med spesiell sterkt fokus på fleksibilitet og anvendelighet. Det unike filterpanelet forenkler så vel erstatning som forandring i filtermaskens åpningsstørrelse.Filtrene preges også av lite vedlikehold og enkel tilpassing til ønsket hydraulisk kapasitet og ytelse.

Hydrotech har et vell av referanser - med over 8000 filtere i bruk på verdensbasis. I Norge er det største markedet innen fiskeoppdrett med over 1.000 trommelfiltere i virksomhet. Men også i kommunale renseanlegg satses nå på Hydrotech-filtre i den viktige forbehandlingen.

For å sikre de optimale leveransen, har Hydrotech et nært samarbeid med kunder når det gjelder forbedringer og utvikling.

Hydrotech brosjyrer:

Contifilt

Bruksområder
(Typisk bruksområde)

Fjerning av suspendert stoff
(60 til 5 ppm), fosfor, kolloide partikler og reduksjon av turbiditet.

Hovedegenskaper
(Fordeler)

 • Enkel og solid romlig filtrering
 • Lite vedlikehold og driftskrav
 • Enkel tilpasning av sanddosering til belastning
 • Minimalt behov for vaskevann gjennom effektivt resirkuleringssystem
 • Grunnet minimalt vaskevannsbehov, er vaskeprosedyren kvasi-uavhengig fra innløpsvannet
 • Såper og oksiderende rensemidler kan tilsettes vaskevanns-resirkulasjonen

Drift
(Hovedkomponenter)

 • filterkasse (stål eller betong)
 • råvannsdistribusjonssystem
 • sanddistribusjonssystem
 • mammut løftepumpe (sandtransport)
 • sandvaskecelle
 • luftkontrollkabinett
 • luftkompressor

Råvannet strømmer fra bunn til topp gjennom sandteppet og blir dermed filtrert. Samtidig beveger sandteppet seg fra topp mot bunnen. Forurenset sand føres til sandvaskeren via mammutpumpen, kontinuerlig eller ved tidsintervall.

I sandvaskeren vaskes avfallspartiklene av sanden med filtrert vann. Sanden renner ned til sandteppet og er klar for filtrering, nyvasket. Avfallspartiklene fjernes fra systemet med vaskevannet.

Coplator

Coplator™ 

fra Krüger WABAG gir effektiv oksygenering evt. utdriving av CO2. 
Teknologien er egnet for rent prosessvann og drikkevann.

Egenskaper til Coplator™

 • Ingen energikostnader knyttet til 
 • blåsemaskiner eller vifter
 • Høy effektivitet
 • Høy gjennomstrømning
 • Lite plasskrevende
 • Enkel å kontrollere
 • Ikke sensitiv ovenfor variasjon i belastning
 • Lite vedlikehold & enkel å vedlikeholde

Singel eller flertrinnes korrugert platelufter er spesielt godt egnet for:

 • Oksygenering
 • Karbondioksidutdrivning
 • Fjerning av klorerte hydrokarboner

Systembeskrivelse

Design og drift

Korrugerte plateluftere er stål eller plasttårn med korrugerte PVC-plater som henger/svever i et luftekammeret. Vannet som skal luftes mates fra en oppsamlingsboks over luftekammeret, og passerer en perforert plate som fordeler vannet jevnt over de korrugerte platene.Vannet strømmer gjennom en pakke med korrugerte plater ovenfra og ned og luft tilføres pga injektorvirkningen. En intensiv utveksling av luft skjer da luft og vann mikses grundig takket være korrugeringene i PVC-platene som er rettet i strømningsretningen. Vann og luft separeres automatisk i et oppsamlingskammer under platekammeret.

Maskinutstyr generelt

Aquamove

Mobile enheter når det trengs!

Veolia Water Solutions & Technologies tilbyr gjennom Aquamove™ er et bredt spekter av mobile, midlertidige filtreringsenheter for rentvannsproduksjon og rensing av avløpsvann, organiske fjerning, fjerning av jern og mangan, rengjøring av lukkede «vann-looper» fra kjøletårn og pre-filtrering før Aquamove™ MORO og Modi enheter.

I Europa er hele 50 enheter tilgjengelige for oppdrag - med forskjellige løsninger med en kapasitet opp til 171m3/h. Disse, hvis ikke i bruk andre steder,  kan installeres på kort varsel. Et utmerket verktøy for å kunne avhjelpe et akutt behov eller som en mulig test.

• Aquamove™ MOFI-DF1702F (plate filtrering, opp til 20 m3/hr)
• Aquamove™ IDRASCREEN (skjerm filtrering, opp til 171 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-3x60S (bag filtrering, opptil 3x60 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI 3x80S (patron filtrering, opptil 3x80 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI 12x18S (patron filtrering, opptil 12x18 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-1200S (AC / sand filtrering, opp til 35 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-4x10C (sand filtrering, opptil 40 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-4x1200C (sand filtrering, opptil 70 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-2x73S (sand filtrering, opptil 2x73 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-UF65C (ultrafiltrasjon, opp til 100 m3/hr

Fordeler ved Aquamove ™ MOFI enheter

 • Mobile containere og skid-montert enheter
 • Fleksible og modulære løsninger
 • Plug & play utstyr
 • Parallelt filtrering eller serie filtrering
 • Trygge arbeidsforhold
Deling