Slam

Slam er en ressurs!

For mange kommuner oppleves det som en krevende utfordring å disponere avløpsslammet på en god måte. I påvente av endrede regler for gjødsel er det også krevende for kommunene å vite hva de bør bygge for å håndtere slammet i årene som kommer.

Veolia og Krüger Kaldnes har teknologien som tilpasser den komplette slambehandlingen slik at våre kunder kan møte kommende reguleringer. Våre løsninger skal sørge for at ressursene utnyttes og for at livsløpskostnadene blir lavest mulig. I lys av det energiproduserende renseanlegget ser Krüger Kaldnes behovet for at mer slam utnyttes til energiproduksjon. I norsk spredt bebyggelse blir enhetene gjerne små, og biogassanlegg med flere forskjellige substrater er en fremtidsrettet tankegang for optimal energiutnyttelse. Veolia og Krüger Kaldnes har teknologien og erfaringen som gjør energiutnyttelsen mulig.

Som en del av Veolia har vi tilgang til et rikt omfang av teknologier, slik som den termiske, kontinuerlige hydrolyse-løsningen, ExelysTM , i effektive pakkevarianter. 

Og med utmerkede egenskaper som:

  • Reduserer slamvolum
  • Forbedrer slamkvalitet
  • Øker gassproduksjon

Biogassproduksjon er imidlertid kun en del av slambehandlingen. Krüger Kaldnes er leverandør av kompetanse på og utstyr for alle ledd i slambehandlingskjeden. Prosesser som i dag er lite benyttet i Norge, har vi tilgang på i Veolia.

Hygienisering

Fjerning av sykdomsfremmende bakterier og virus!

Hygienisering skjer når slam er oppvarmet til 70 grader i minst en time eller behandlet med kalk med en pH som er større enn 12 - i minst 3 måneder. Det må ikke være påvist salmonella, og fekale streptokokker må være mindre enn 100 pr. gram.

Hygienisert kloakkslam kan benyttes i landbruksjord uten hygieniske begrensninger.

Krüger Kaldnes tilbyr flere forskjellige løsninger som oppfyller kravene til hygienisering.

Utråtning

Volum og lukt reduseres gjennom konsentrering, avvanning og opphold i råtnetank. Samtidig blir slammet lettere å håndtere etterpå. Vi leverer kvalitetstanker som bidrar til en effektiv prosess.

Avvanning

Krüger Kaldnes tilbyr et utvalg av produkter for avvanning av slam som kombinerer både økonomi og pålitelighet.

Dekantersentrifuge

Siste generasjon dekanterseparasjonsteknologi med betydelige forbedringer.

Alfa Laval, verdens ledende ekspert innenfor dekanterseparasjon, har ved design av ALDEC G3 dekanterseparator stått for et gjennombrudd. Utstyrsserien representerer en revolusjon i ytelse og energibesparelse. Rammen for hva bedrifter kan forvente fra separasjonsprosesser er blitt betraktelig utvidet.

Anlegg for slam-mineralisering

Flytende slam fra luftetank eller etterklaringstanken ledes direkte til anlegget for mineralisering av slam. Der skjer det en avvanning samtidig som om en del av det organiske innholdet mineraliseres.

Dreneringssystemet og planterøtter fra siv hjelper til med å vedlikeholde de aerobic forholdene i fabrikken. Derfor blir det også en reduksjon av miljøfremmende stoffer. Opp mot 60% reduksjon etter 10 år!

Anlegget tømmes vanligvis etter samme tidsperiode, og slam transporteres til landbruket, deponering til fyllplass eller forbrenning - avhengig av kvalitet.

Tørking

Ved valg av tøkemetode bør man ta i betraktning eventuelle miljømessige skadevirkninger, spesielt lukt. Vår prosess BioCon er et meget godt alternativ. 

Et behandlet produkt har imidlertid et tørrstoffinnhold på mer enn 90%, og er derfor egnet for oppbevaring i et lager. Det kan enten være som gjødsel eller som brensel.

Forbrenning

Forbrenning er en uavhengig og pålitelig løsning når slam ikke kan brukes i landbruk eller ved transportutfordringer som avstand, om de er vanskelige eller kostbare. Vi har våre egne patenterte metoder for slamforbrenning: BioCon og Pyrofluid. Den første egner seg best for forbrenning av kommunal eller industriell slam fra små og mellomstore renseanlegg, mens Pyrofluid er en "flytende seng"-teknologi for mellomstore og større renseanlegg.

Deponering

Slam med høy TS

Ferdigbehandlet slam er en ressurs i seg selv - og har flere bruksområder. Det kan benyttes i landbruket ved dyrking av korn, oljevekster og grøntfôr. Det kan også brukes som jordforbedringsmiddel. Tilførsel av slam i tørkesvak mineraljord med dårlig struktur stimulerer mikrolivet i jorda og bedrer jordas fysiske egenskaper. Forbedringene står i forhold til tilført mengde organisk materiale. Forbedret jordstruktur gir bedre vekstvilkår for rot og plante. Sammen bidrar disse faktorene også til å redusere faren for erosjon i jordsmonnet.

Vi kan gjenvinne næringsstoffer, lage bio-P, forme sluttproduktet for bedre balanse i P-konsentrasjonen, redusere slammengden. Vi bidrar ganske enkelt til at slammet blir det beste spredningsproduktet som kan tenkes. Blir spredning strengere regulert enn i dag, har vi også løsninger for det med tørking og forbrenning.

Gass

Gassen er energibæreren ved energiutnyttelse av slammet. I vår portefølje for slambehandling - den grønne linjen - har vi også løsninger for oppbevaring av gass. Krüger Kaldnes er representant i Norge for produkter og tjenester fra EISENBAU HEILBRONN, Tysklands største produsent av gasstanker med over 1.500 referanser på moderne lavtrykksgasstanker. 
Gasstanker - nylige referanser:

Fleksibel lagring

Basert på to lag med membraner har Ecomembrane designet et sikkert og fleksibelt lagringstrinn for biogass dannet ved anarob utråtning av avfall og slam. De fleksible bobletankene egner seg godt ved lagring av større mengder gass over 3.000 kubikkmeter, samt lagring av gass som varierer i mengde.

Deling