Slam

Aqua Remove | Slambehandling - nå også for akvakultur

Utfordringen

Utviklingen av landbaserte oppdrettsanlegg har gitt næringen utfordringer med å håndtere slammet fra anleggene slik som: 

  • Store mengder slam med høyt vanninnhold: 0,05 til 0,15 % tørrstoff (TS) 
  • Store variasjoner i mengde og tørrstoff innhold i slammet. 
  • Høye kostnader for håndtering, lagring og deponering av slam. 
  • Negative miljøpåvirkninger fra den biologiske aktiviteten av slam, som f.eks. lukt. 

Løsningen

Krüger Kaldnes har utviklet sin egen løsning for slambehandling i akvakultur anlegg. 

Denne løsningen kan inkluderes i Kaldnes® RAS-leveranser, men kan også tilpasses andre typer anlegg. Løsningen består av et 2 til 3 trinns avvanningsystem, med bufferkapasitet mellom hvert behandlingstrinn, overvåkning og automatisering av hele prosesslinjen. 

Kjernen i avvanningstrinnet er en sentrifuge, med bufring av slammet før og etter sentrifugen. Dette sikrer kontinuerlig drift av hele systemet, og samtidig opprettholdes fleksibilitet over strømmingstopper.

Stor funksjonalitet optimerer håndteringen av slammet – og vi bistår gjerne driftspersonalet i et samarbeid som kan forbedre resultatet ytterligere. Veolia er også opptatt av en grønnere hverdag - og vi bidrar derfor gjerne med vår kunnskap om hvordan sluttproduktet kan anvendes på en mest miljøvennlig måte.

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Båndfilter

Avvanning/Sentrifuge

GE - Bioreaktor

● 5 - 12 % TS u Mindre væske
● Stadig pumpbart
● Transporteres på tankbil
● Kontrollerte utslipp
● Eventuelt bruk av polymer

● 25 - 30 % TS
● Mindre væske
● Fast stoff
● Lagres i kontainer
● Redusert lukt
● Bruk av polymer

● 80 - 90 % TS
● Høy gjødningsverdi
● Stabilt produkt
● Kan lagres over vinter
● Mulighet for lang transport
● Minimal lukt av produkt

Krüger Kaldnes ″Know How″

Hjertet av vår løsning er Aqua Remove - det viktigste trinnet i avvanningsprosessen hvor en dekantersentrifuge spiller en sentral rolle. Prosesspakken er komplett med vårt eget SCADA styringssystem for å kunne ha full kontroll og styring av avvanningsprosessen. Løsningens design er et resultat av høy kompetanse og bred erfaring innen slambehandling.

Prosessbeskrivelse

  • For å regulere mengden primærslam må det pumpes i loop fra RAS vannbehandling til båndfilteret, deretter pumpes eller graviteres slammet til en buffer tank før det ledes til neste trinn i prosessen.


  • Hovedprosessen er Aqua-Remove® fra Krüger Kaldnes som består av buffertank for mengderegulering, polymertilsetning, mengderegulering med eksenterskruepumpe og avvanning med sentrifuge.
  • Transportskruer transporterer det avvannede slammet til bioreaktorer eller slamtørke som øker tørrstoffinnholdet til ferdig produkt.

Fordeler

  • Kompakt løsning og skid-montert utstyr for enkel installasjon og drift.
  • Funksjonell og fleksibel for den komplette slamhåndtering.
  • Aqua-Remove® kan inkluderes i alle Kaldnes®RAS leveranser, men kan også installeres som tillegg i andre typer anlegg.
Deling